Öppna specifikationer -
Open specifications

En öppen specifikation är en specifikation som skapas och kontrolleras, i en öppen och rättvis process, av en förening eller ett standardiseringsorgan som har för avsikt att uppnå interoperabilitet och utbytbarhet. En öppen specifikation kontrolleras inte av ett enda företag eller enskilt eller av en grupp med diskriminerande medlemskapskriterier. Kopior av öppna specifikationer är tillgängliga gratis eller för en måttlig avgift och kan implementeras under rimliga och icke-diskriminerande licensvillkor (RAND) av alla intresserade parter.

Specifikationer ska inte förväxlas med standarder .

Många standarder och specifikationer prövas som öppna medan de brister i praktiken. Många formella organ tar ut kopiavgifter för dokumentet för att skjuta upp arbetsgruppens driftskostnader. Detta ses sällan som att negera produktens öppna status, även om fri elektronisk distribution vanligtvis ses som att föredra. FÖRDELAR AV ÖPPEN SPECIFIKATION Eftersom det inte finns någon begränsning bland handlare som har specifikt varumärke, kan alla handlare tillämpa material som uppfyller öppna specifikationer, vilket skapar en sund konkurrens mellan tillverkare och leverantörer. Framstegen i arbetet lider inte på grund av brist på material. Liknande typ av material kan anskaffas till konkurrenskraftig takt. Minskning av transportladdare och leveranstid. Kvalitet på standardiserat material vilket resulterar i att privata parter väljer material beroende på dess kvalitet.